create your own web page

O Zakladi

Službeni podaci o zakladi: ZAKLADA ZA RAZVOJ OBITELJSKE MEDICINE osnovana je 14 siječnja 2013. godine Rješenjem Ministarstvo uprave (Klasa: UP/I-230-01/12-01/52; Ur.br. 515-03-02-01/4-13-5). Temeljem odredbe članka 2. stavka 6. Zakona o zakladama i fundacijama Ministarstvo uprave odobrilo je osnivanje i odredilo upis Zaklade u Zakladni upisnik, Zakladna knjiga broj I, registarski broj zakladnog uloška 189.

Zaklada je samostalna i neprofitna organicija, a osnovana je sa svrhom trajnog pružanja novčane potpore za stručno i znanstveno usavršavanje liječnika obiteljske medicine, poticanje znanstvenog i stručnog rada u obiteljskoj medicini, promociju obiteljske medicine kao stručne i znanstvene discipline, te publiciranje stručne literature.

Zaklada je namijenjena liječnicima obiteljske medicine (sa specijalizacijom i bez specijalizacije, pojedincu ili aktivnostima grupe liječnika) koji su zaposleni u obiteljskoj medicini u Republici Hrvatskoj.

Osnivač Zaklade je prof. dr. sc. Mladenka Vrcić-Keglević, Črešnjevec 32, 10 000 Zagreb, i to aktom o osnivanju, Odlukom o osnivanju Zaklade dana 7. studenoga 2012. godine. Osnovnu imovinu i sredstva potrebna za funkcioniranje Zaklade osigurao je uplatom u novcu jedini Zakladnik, prof.dr.sc. Mladenka Vrcić-Keglević. Osim navedene imovine sredstva Zaklade prikupljaju se od članova podupiratelja, dobrovoljnim prilozima domaćih i stranih pravnih i fizičkih osoba, djelatnostima Zaklade, te gospodarskim iskorištavanjem imovine sukladno članku 16. Zakona o zakladama i fundacijama.

Rad Zaklade, programi rada i financiranje, u potpunosti su dostupni javnosti, a objavljuju se na web stranicama Zaklade.

OIB 13176360961
IBAN HR3023600001102354875 

Misija, vizija i strategija Zaklade

Misija

Misija Zaklade za razvoj obiteljske medicine je potpora razvoju kompetentnih liječnika opće/obiteljske medicine koji će svojim znanjem i umijećem unaprijediti zdravlje naroda u Republici Hrvatskoj, osigurati visokokvalitetnu obiteljsku zdravstvenu zaštitu i zaštitu u zajednici te provoditi znanstvena istraživanja koja će unaprijediti njihovu svakodnevnu praksu.

Svjesni da pitanje narodnog zdravlja nije monopol zdravstvene službe, jedan od načina ostvarenja misije Zaklade je i ulaganje u, narodu nabližeg, liječnika obiteljske medicine. Liječnik obiteljske medicina je po svojoj definiciji onaj zdravstveni profesionalac koji se brine o zdravlju svih ljudi neovisno o spolu, dobi, vjerskoj, etničkoj ili bilo kojoj drugoj pripadnosti. On poznaje svoje pacijente, njihove navike i stavove stoga jer je njihov dugogodišnji liječnik i stoga što najčešće radi tamo gdje oni žive.

Vizija

Vizija Zaklade temelji se na ulaganju u znanja, vještine i osposobljenost liječnika obiteljske medicine, a posebno u njihovu etičnost i ljudskost u radu s pojedincen, obitelji i zajednicom.

Strategija Zaklade

Strategija Zaklade temelji se na trajnom pružanju potpore i promociji sljedećih programa:

 1. stipendiranje stručnog i znanstvenog usavršavanja liječnika obiteljske medicine (poslijediplomski stručni i doktorski studij, aktivno sudjelovanje na kongresima i drugim stručnim skupovima, stručna praksa i razmjena iskustava s kolegama iz drugih zemalja i slično)
 2. poticanja znanstvenog i stručnog rada u obiteljskoj medicini te promocija struke (znanstveni projekti i projekti trajnog usavršavanja, te aktivnosti usmjerene na društvenu i stručnu promociju obiteljske medicine)
 3. publiciranja stručne literature

Organizacijska struktura

Sukladno Statutu, tijela Zaklade su Upravni odbor i Upravitelj Zaklade. Upravni odbor Zaklade donosi odluke ključne za rad Zaklade, kao što je godišnji program rada Zaklade, pravilnik o mjerilima i postupku za dodjelu potpora za realizaciju planiranih programa Zaklade, te izbor pomoćnih tijela Zaklade. Brine se o promociji Zaklade, evaluaciji i izvještavanju o učinjenim aktivnostima, te podnosi izvješća o radu Ministarstvu uprave i Ministarstvu financija.

Predsjednik Upravnog odbora Zaklade je ujedno i Upravitelj Zaklade. Osnovna zadaća upravitelj je zastupanje Zaklade kao samostalne, neprofitne organizacije. Osim toga, on provodi odluke Upravnog odbora, vodi poslove Zaklade sukladno odlukama Upravnog odbora, podnosi izvješća Upravnom odboru o stanju poslova i financijskom stanju Zaklade i priprema sve odluke koje donosi Upravni odbor. Sukladno članku 14. stavku 3 Statuta, iz redova Upravnog odbora Zaklade, bira se tajnik Zaklade. Tajnik Zaklade osigurava stručnu i administrativnu pomoć potrebnu za djelovanje Zaklade.

Odlukom Ministarstva uprave (Klasa: UP/1-230-01/13/01/17, Ur. Broj: 515-03-02-01/4-13-2) od 30. travnja 2013. godine imenovani su ovi članovi Upravnog odbora:

 1. Prof. dr. sc. Mladenka Vrcić Keglević
  specijalist obiteljske medicine u miru, Zagreb, Črešnjevec 32 
 2. Prof. dr. sc. Gordana Pavleković
  specijalist obiteljske medicine, Škola narodnog zdravlja „A. Štampar“, Katedra za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene zaštite, Zagreb
 3. Prof. dr. sc. Slobodanka Ostojić Kolonić
  specijalist interne medicine, Klinička bolnica Merkur, Zagreb
 4. Mr.sc. Josip Buljan
  specijalist obiteljske medicine, Ordinacija obiteljske medicine Velika Kopanica, Slavonski Brod
 5. Mr.sc. Gordana Prljević
  specijalist obiteljske medicine, Ordinacija obiteljske medicine, Krapinske Toplice
 6. Zoran Maravić
  specijalist obiteljske medicine, Ordinacija Breznički HUM, Varaždin
 7. Karmela Bonasin
  specijalist obiteljske medicine, DZ Žminj, Ordinacija obiteljske medicine, Žmin
Istom odlukom Ministarstva uprave, prof. dr. sc. Mladenka Vrcić Keglević je imenovana Upraviteljicom Zaklade

Financiranje Zaklade

Osnovna imovina Zaklade u trenutku njezinog osnivanja sastoji se od osnovne imovine u iznosu od 20.000,00 kn (slovima: dvadesettisuća kuna) koji je položen na poslovni račun Zaklade kod Zagrebačke banke. Osnovnu imovinu Zaklade iz stavka 1. ovog članka osigurao je uplatom u novcu jedini Zakladnik, prof.dr.sc. Mladenka Vrcić-Keglević, iz Zagreba, Črešnjevec 32. Za potrebe rada Zaklade, Zakladnik je uplatio u korist Zaklade iznos od 10.000,00 kn, te će nastaviti uplaćivati isti iznos u narednim godinama.

Osim navedene imovine, sredstva Zaklade prikupljaju se od članova podupiratelja, dobrovoljnim prilozima domaćih i stranih pravnih i fizičkih osoba, djelatnostima Zaklade, te gospodarskim iskorištavanjem imovine sukladno članku 16. Zakona o zakladama i fundacijama.

Sredstva Zaklade koristit će se prema odluci Upravnog odbora Zaklade, sukladno odredbama Programa rada Zaklade za tekuću godinu i Pravilnika o uvjetima, načinu i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade.

Akti Zaklade (.zip file 466 kb) 

ZAKLADA ZA RAZVOJ OBITELJSKE MEDICINE
Črešnjevec 32, 10000 Zagreb, Hrvatska (Croatia) / OIB 13176360961  / IBAN HR3023600001102354875
mob +385.98.417.679 / [email protected]
Izrada i održavanje web mjesta Bservisi